Vinárstvo Hacaj

Firma sa zameriava predovšetkým na výrobu odrodových vín akostných a vín s prívlastkom. Pri spracovaní hrozna vychádza zo starých, tradičných postupov, založených na čo najšetrnejšom zaobchádzaní so surovinou, doplnených najmodernejšími poznatkami vedy a výskumu v oblasti vinárstva. Všetky tieto vína sú plnené do fliaš. Sú to vína s označením pôvodu hrozna, jeho odrody a ročníka – vína s „rodným listom“, v ktorých sa naplno prejavuje výnimočný potenciál Malokarpatskej oblasti. Špecialitou firmy HACAJ sú sekty, vyrobené klasickou metódou druhotného kvasenia priamo vo fľašiach. Výrobky firmy sú dodávané len do vybraných vinoték, gastro zariadení a individuálnym odberateľom.

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu (§9 ods.9)

on .

 

Hacaj, s.r.o., Cajlanská 66, 902 01 Pezinok, IČO: 35 843 811

 

zastúpené: Ing. Jánom Hacajom, štatutár, mobil: 0907 792087, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako osoba povinná obstarávať v zmysle § 7, zverejňujeme výzvu na predkladanie cenových ponúk na  redizajn etikiet na víno, tlač etikiet a grafický návrh na leaflet ako aj jeho tlač.

  

 

 

 

1. Názov predmetu obstarávania: etiketa na víno a leaflet.

2. Opis predmetu zákazky: Jedná sa o redizajn etikiet a ich tlač. Etikety musia obsahovať chránené regionálne označenie pôvodu s dôrazom na zavedenie nového apelačného systému označovania vinárskych produktov podľa jednotlivých odrôd v počte 11 700 ks. Vypracovanie grafického návrhu na leaflet a jeho tlač v počte 5 000 kusov.

3. Kód CPV predmetu zákazky: 22100000-1.

4. Kritériom výberu úspešného dodávateľa bude : najnižšia cena.

5. Predpokladaná hodnota zákazky max. 11 710,00  € bez DPH. Predpokladaný objem dodávky je 11 700 kusov samolepiacich etikiet v požadovanom zložení. Pri tichých vínach ide o etikety pozostávajúce z prednej a zadnej etikety a pri sektoch ide o 6 vizuálne rôznych druhov pozostávajúcich z prednej a zadnej etikety.

Maximálna cena za 1 kus je 0,30 €. Redizajn etikiet je v maximálnej výške 1 500,00 € bez DPH.                                            

Tlač leafletu v množstve 5 000 kusov, pričom maximálna cena tlače je stanovená na 1,20 €/ks.                                                                                         

Grafický návrh leafletu v podobe skladačky z formátu A4 je maximálne 700,00 € bez DPH.

 

6. Podmienky účasti: zaslanie cenovej ponuky a  kópia dokladu o oprávnení dodaťpredmet zákazky.

7. Lehota predkladania ponúk : do 17.10.2014.

8. Termín vyhodnocovania ponúk: 20.10.2014.

9. Plánované dodanie predmetu zákazky do 31.10.2014 podľa spresneného množstva a špecifikácie na objednávke.

10. Spôsob vykonania prieskumu trhu: písomnou formou a telefonicky.

11. Zodpovedná osoba za prieskum trhu: Ing. Ján Hacaj.

 

V Pezinku, dňa 13. 10. 2014

Ing. Ján Hacaj

štatutár

 

 

Online bookmaker the UK whbonus.webs.com William Hill
http://bigtheme.net/wordpress
Сачак/Ламперия Прочети тук